ALED YN DRINGO DROS ACHOS DA  /  ALED SCALING THE HEIGHTS FOR A GOOD CAUSE

ALED YN DRINGO DROS ACHOS DA / ALED SCALING THE HEIGHTS FOR A GOOD CAUSE

By Dafydd Hughes
3 July
Share via
FacebookTwitter
https://www.bangor1876.com/new

Dringo Kilimanjaro i godi arian tuag at Mind Climbing Kilimanjaro to raise funds for Mind


Mae ein tîm hyfforddi wedi cynorthwyo’r tîm i gyrraedd yr uchelfannau dros y ddau dymor diwethaf ac mae’n rhaid talu teyrnged i reolwyr y Tîm a’r hyfforddwyr am eu cyfraniad. Heb Mel, Johno, Dylan, Gareth, Chris, Merv, ac Aled fyddai’r Clwb yn llawer tlotach o ran llwyddiannau.

Mae un aelod o’r tîm cefnogol, sef Aled, wedi mynd un yn well ac erbyn hyn, ar lethrau Kilimanjaro. Beth yw’r cysylltiad meddai chwi?

Ar ddechrau’r flwyddyn, fe gofiwch ein stori am Aled, a Meilyr Williams o CPD Llanrwst oedd yn codi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl ac yn bwriadu codi arian i Mind, yr elusen iechyd meddwl, trwy ddringo Kilimanjaro.

Os hoffech wybod mwy, gwyliwch y fideo ar Facebook https://www.facebook.com/bbccymrufyw/videos/1283732192114934

Os hoffech gyfrannu at yr achos ewch i dudalen Just Giving Aled sef
https://www.justgiving.com/fundraising/AHughesKili

Our coaching team have assisted the senior side to reach the heights over the last two seasons and we have to pay tribute to the management team and the other coaches for their contribution. Without Mel, Johno, Dylan, Gareth, Chris, Merv, and Aled, the Club would have been significantly less successful.

One of the support team, namely Aled, has gone one better and, by now, is on the slopes of Kilimanjaro. What is the link you say?

At the beginning of the year, you will remember our story about Aled, and Meilyr Williams from Llanrwst United, who were raising awareness of mental health and intending to raise funds for Mind, the mental health charity, by scaling Kilimanjaro.

If you want to know more, look at the video on Facebook (in Welsh with Welsh subtitles)
https://www.facebook.com/bbccymrufyw/videos/1283732192114934

If you wish to contibute to the cause go to Aled’s Just Giving page, where there’s further information:
https://www.justgiving.com/fundraising/AHughesKili

Share via
FacebookTwitter
https://www.bangor1876.com/new